Udskriv denne side

Vedtægter i Sønderborg lokalforening

VEDTÆGTER

for Diabetesforeningens Lokalforening

i Sønderborg Kommune


§ 1. Foreningens navn er Diabetesforeningens Lokalforening i  Sønderborg Kommune. Foreningens hjemsted er        Sønderborg Kommune.

§ 2.      Lokalforeningen består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har  folkeregisteradresse/registreret               hjemsted i kommunen. Lokalforeningens bestyrelse kan meddele dispensation til medlemskab af                                     Lokalforeningen, uanset i hvilken kommune medlemmet har folkeregisteradresse/registreret hjemsted. Ingen                 kan dog opnå medlemskab i mere end 1 Lokalforening. Enhver dispensation skal skriftligt meddeles                                 Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

§ 3       Lokalforeningen har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med                                                Diabetesforeningens formål, jfr. § 2 i vedtægterne for Diabetesforeningen, og vedtagne strategier.

Lokalforeningen refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

§ 4       Ordinær generalforsamling i Lokalforeningen afholdes inden udgangen af februar måned i hvert kalenderår.

Ordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse med mindst 14 dages varsel ved                     annoncering på Diabetesforeningens hjemmeside og i et af Diabetesforeningens trykte medier.

§ 5       Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1)         Valg af dirigent.

2)         Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.

3)        Godkendelse af regnskab.

4)         Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før                               generalforsamlingens afholdelse.

5)         Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år, indeholdende planlagte nationale og regionale                  aktiviteter med tilhørende budget.

6)          Valg af bestyrelse.

7)          Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1.- og en 2.-suppleant.

8)           Valg af en kritisk revisor.

9)           Eventuelt.

§ 6         Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 7         Senest 7 marts  indsendes  et af dirigenten behørigt  påtegnet beslutningsreferat fra generalforsamlingen til                       Diabetesforeningens Sekretariat.

§ 8         Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Lokalforeningens bestyrelse beslutter det, eller ønsker at                           nedlægge hvervet.

Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse i overensstemmelse med § 4                ovenfor.

§ 9         Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer, der vælges blandt                                             Diabetesforeningens medlemmer.

Intet medlem af Diabetesforeningen kan på samme tid være medlem af bestyrelsen i mere end 1                                      Lokalforening, 1 Børnefamiliegruppe og 1 Ungegruppe.

Lokalforeningens bestyrelse refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

Lokalforeningen tegnes udadtil af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen.

§10       Det skal tilstræbes, at bestyrelsen for Lokalforeningen enten besidder eller vil arbejde for at opnå de for                             Lokalforeningen nødvendige kompetencer til brug for opfyldelsen af Lokalforeningens formål, jfr. § 3.

§ 11     Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, og således at mindst 2 af bestyrelsens medlemmer                         hvert år er på valg. Bestyrelsessuppleanterne vælges for en periode af 1 år. Genvalg af                                                           bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan finde sted.

Såfremt bestyrelsen består af 3 medlemmer er 1 af medlemmerne på valg i lige år, mens to af medlemmerne                er på valg i ulige år.

§ 12     Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingens                       afholdelse med en formand og en kasserer, der ikke må høre til samme husstand. Ved stemmelighed i                             forbindelse med bestyrelsens konstituering fordeles posterne ved lodtrækning.

Bestyrelsen udpeger fra gang til gang den/de delegerede, som skal repræsentere Lokalforeningen på                              Diabetesforeningens repræsentantskabsmøder, delegeretmøde og regionsmøde.

§ 13     Til fremlæggelse og godkendelse på et bestyrelsesmøde udarbejder Lokalforeningens bestyrelse, i                                   overensstemmelse med de af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til enhver tid udstukne retningslinjer, et                     regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Det godkendte regnskab indsendes til Diabetesforeningens                          Sekretariatet hvert år, senest den 1. marts.

§ 14     Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme er afgørende i                   tilfælde af stemmelighed. Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når                       mindst halvdelen (1/2) af medlemmerne er til stede.

§ 15     Det tilstræbes, at bestyrelsen i Lokalforeningen vælger en eller flere kommunale rådgivende repræsentanter.

Diabetesforeningens Hovedbestyrelse fastsætter nærmere retningsliner for kommunale rådgivende                                  repræsentanter.

§ 16     Ændring af Lokalforeningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når ændringsforslaget på                            behørig vis har været optaget på dagsordenen, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende og stemmeberettigede                medlemmer stemmer for forslaget.

Lokalforeningens vedtægter må ikke stride imod den af Hovedbestyrelsen fastsatte ”Standardvedtægt for                         Lokalforeninger i Diabetesforeningen”.

Lokalforeningens vedtægter sendes til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til orientering.

§ 17     I tilfælde af Lokalforeningens opløsning reserveres eventuelle aktiver i indtil 1 år med henblik på, at undersøge                 muligheden for at oprette en ny lokalforening. Herefter tilfalder aktiverne Diabetesforeningen.